Avís legal

El disseny i els continguts del lloc web i de la base de dades MedCat són propietat del grup de recerca Sciència.cat, representat per Lluís Cifuentes i Carmel Ferragud.

El web i la base de dades MedCat es publiquen sota la llicència Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 (Reconeixement-NoComercial-Compartir Igual 4.0 Internacional). Per tant, el material es pot compartir i modificar, a condició de fer-ne un reconeixement explícit de la procedència (vegeu Com citar), no fer-ne un ús comercial i difondre’l amb la mateixa llicència.

Les imatges emprades al web són propietat de les institucions que s'indiquen a continuació, i hi són reproduïdes amb finalitats no comercials: 1. (Inici, portada) Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. lat. 4804, f. 1ra (Guiu de Chaulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia, traducció catalana anònima, còpia de c. 1484-1487, consulta mèdica); 2. (Inici, accessos directes i Història / Precedents) Bibliothèque nationale de France, ms. Rothschild 2529 (16 b), f. 381v (Breviari del rei Martí, c. 1395-1405 i 1420-1430, naixement de la Mare de Déu); 3. (Inici, acessos directes i MedCat / Advertiment) Arxiu Municipal d'Alzira, 03-44 (Llibre d'actes dels jurats e consell, conducta del metge Lluís Salelles, 30/04/1454); i 4. (Inici, accessos directes) Museu de Belles Arts de Castelló de la Plana (retaule dels Sants Metges Cosme i Damià, Roderic d'Osona, c. 1490).

La reproducció digital dels materials de recerca manuscrits dels diversos fons personals, que facilita el treball d'informatització, és d'Agustí Ensesa.

El lloc web ha estat creat i és desenvolupat per Moixó en Drupal. La programació i el manteniment de la base de dades és a càrrec de Miquel Hernàndez. La traducció a l'anglès és d'Andrew Stacey.