Advertiment

Fons diversos

Els documents indexats a la base de dades MedCat es conserven en un gran nombre d’arxius històrics d’arreu dels Països Catalans i Aragó, que són d’un caràcter ben heterogeni: reials, municipals, notarials, eclesiàstics o patrimonials (en particular, nobiliaris). Han estat localitzats, regestats i, en alguns casos, transcrits, per diversos investigadors amb l’objectiu de fonamentar-hi la seva recerca personal, la del seu grup o la de terceres persones. Conscients del valor de MedCat per a la pervivència i l’aprofitament conjunt d’aquest material, han pres la decisió de sumar-hi aquesta informació recollida al llarg dels anys, en algun cas de tota una vida de recerca.

En l’actualitat, MedCat agrupa o agruparà els fons documentals personals d'Antoni Cardoner i Planas, Luis García Ballester, Michael R. McVaugh, Lluís Cifuentes, Carmel Ferragud, Antoni Contreras Mas, Carles Vela Aulesa, David Nirenberg, Gemma Escribà, Gabriel Ensenyat, Miquel Deyà i María Luz López Terrada. El recurs, però, és obert a la incorporació d’altres fons i es contempla també el buidatge de publicacions.

Forma heterogènia

Aquesta diversitat en la procedència de la informació indexada es reflecteix en el format que n’ofereix MedCat, atès que en cap cas és assumible la tasca de completar-la o verificar-la sobre les fonts originals, per molt que actualment se’n pugui consultar una part als arxius digitals dels dipòsits que les conserven.

En alguns casos, s’ofereix la transcripció completa o parcial del document, per bé que no es tracta d’edicions acabades sinó de transcripcions de treball, juntament amb el regest o resum del contingut. Tanmateix, la majoria de les vegades se’n proporciona només el regest. Els regests també són heterogenis. Al costat de regests extensos, que informen de tots els elements essencials del document (personatges, llocs i accions), n’hi ha d’altres d’extremament lacònics, que almenys en donen les dades principals (noms dels metges o d’altres sanitaris, llocs d’activitat, ubicació del document), suficients com per a poder-les ampliar amb la consulta de la font original, si es desitja.

Informatització

La informatització d’aquest corpus documental heterogeni a la base de dades MedCat s’ha ajustat a la forma en la qual els investigadors van recollir-lo i el van descriure per als seus usos personals.

No obstant això, la conversió d’aquests materials en registres d’una base de dades relacional ha obligat a fer-hi certes modificacions per a facilitar la consulta i l’explotació a fons del corpus, i s'hi ha introduït un etiquetatge homogeni que permet fer cerques temàtiques i d'altres de més complexes. D’altra banda, amb la intenció d'assegurar-ne una àmplia difusió, la base de dades es pot interrogar i consultar en català i en anglès.